Her får du en oversigt over de gældende regler for selvstændige erhvervsdrivende under sygdom.

Kort oprids

  • Som selvstændig erhvervsdrivende har du mulighed for at få sygedagpenge fra kommunen efter 2 ugers sygdom, når visse beskæftigelseskrav er opfyldt
  • Du kan tegne en forsikring, der giver dig ret til sygedagpenge efter 1. eller 3. fraværsdag
  • Hvis du er sygemeldt i længere tid skal kommunen følge op på din situation og støtte dig i at komme tilbage til arbejdet i din virksomhed eller på anden måde fastholde dig på arbejdsmarkedet
  • Du har pligt til at medvirke til, at din sygemelding bliver så kort som muligt

Kan du få sygedagpenge som selvstændig erhvervsdrivende?

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, eller medarbejdende ægtefælle, har du ret til sygedagpenge fra din kommune, hvis du opfylder visse krav om beskæftigelse m.v.

Det er således en betingelse, at du i mindst seks måneder inden for de sidste 12 måneder har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang. Heraf den seneste måned før fraværet. Virksomheden skal være udøvet i mindst halvdelen af en normal overenskomstmæssig ugentlig arbejdstid, altså 18½ time.

Hvis du har været lønmodtager tidligere, medregner man den beskæftigelse i kravet om de seks måneder.

Hvornår har du ret til sygedagpenge?

Du har ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom. Det er en betingelse, at du har indsendt din selvangivelse rettidigt eller har fået udsættelse.

Kan du få sygedagpenge tidligere end efter to ugers sygdom?

Du kan tegne en forsikring, der sikrer dig sygedagpenge tidligere end efter to ugers sygdom. Det er en betingelse for optagelse i ordningen, at du har indtægt i din virksomhed.

Du kan vælge mellem at sikre dig sygedagpenge fra din 3. fraværsdag eller din 1. fraværsdag mod at betale en højere forsikringspræmie. Du har mulighed for at tegne en forsikring til fuld sats, der svarer til sygedagpengenes højeste beløb eller til 2/3 af fuld sats.

Statens Administration kan du læse mere om forsikringsmulighederne.

Er der særlige regler, hvis du har en forøget sygdomsrisiko?

Hvis du ikke har tegnet en forsikring, der sikrer dig sygedagpenge i de første to uger af din sygeperiode, og lider af en langvarig eller kronisk lidelse, der kan give dig mindst 10 fraværsdage inden for 1 år, kan du få en aftale, der giver dig ret til sygedagpenge i de første to uger fra kommunen.

Kommunen skal forud for aftalen sikre, at der er lægefaglig dokumentation for, at din langvarige eller kroniske lidelse i væsentligt omfang forøger din normale fraværsrisiko. Aftalen indgås for 2 år ad gangen. Snak med din kommune om mulighederne.

Hvordan skal du anmelde din sygdom?

Du skal anmode kommunen om sygedagpenge digitalt via NemRefusion.

Hvornår skal du anmelde din sygdom?

Du skal anmelde dit sygefravær senest 3 uger efter 1. fraværsdag. Hvis du har forsikret dig med sygedagpenge fra 1. eller 3. fraværsdag, skal du anmelde dit sygefravær senest én uge efter sygedagpengerettens indtræden. I særlige tilfælde kan kommunen forlange, at du skal anmelde din sygdom tidligere. Hvis du melder dig syg senere end den frist, kommunen har givet dig, får du først sygedagpenge fra den dag, kommunen har modtaget din anmeldelse.

Skal du dokumentere din sygdom?

Din kommune kan med dit samtykke indhente lægelige oplysninger om din diagnose, sygdom, behandling, forventet varighed m.v. hos din læge, hvis de skønner, at det er nødvendigt og der ikke allerede foreligger brugbare lægeoplysninger.

Hvordan beregner kommunen dine sygedagpenge?

Kommunen beregner størrelsen af dine sygedagpenge på baggrund af skatteforvaltningens årsopgørelse for det seneste regnskabsår. Hvis du har fået udsættelse med at aflevere selvangivelse, bruger de i stedet årsopgørelsen for det seneste forudgående regnskabsår.

Hvis du har startet din virksomhed for nylig, bruger kommunen din seneste årsopgørelse som lønmodtager eller et revisorattesteret regnskab for din virksomhed.

Hvor meget udgør sygedagpengene?

Sygedagpengene udgør maksimalt et beløb, der svarer til arbejdsløshedsunderstøttelse. Du kan finde de aktuelle takster på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Hvis du er forsikret, har du mindst ret til 2/3 af sygedagpengenes højeste beløb. Sygedagpenge udbetales efter en femdages uge, mandag – fredag, med lige store beløb hver dag.

Kan du få nedsatte sygedagpenge?

Du kan få nedsatte sygedagpenge på henholdsvis 75 % eller halvdelen af sygedagpengene pr. uge ved fuldt fravær, når du efter kommunens vurdering kan udføre 25 % eller halvdelen af dit normale arbejde i virksomheden. Kommunen kan anmode din læge om en udtalelse til brug for vurderingen.

Hvis du arbejder mere end halvdelen af din normale arbejdstid, har du ikke ret til supplerende, nedsatte sygedagpenge.

Hvor længe kan du få sygedagpenge?

Sygedagpengene ophører, når du igen er arbejdsdygtig. Sygedagpenge er en midlertidig ydelse. Som udgangspunkt kan du få sygedagpenge i maksimum 52 uger inden for de sidste 18 måneder. Den dag, de 52 uger er gået, kaldes for varighedsbegrænsningens indtræden.

Inden dine sygedagpenge bliver stoppet på grund af varighedsbegrænsningens indtræden, skal kommunen blandt andet vurdere, om du falder ind under én af mulighederne for forlængelse af sygedagpenge ud over de 52 uger.

Kilde: sundhed.dk