Små og mellemstore virksomheder har nu mulighed for at få 12.500 kr. i tilskud pr. måned til ansættelse af en ung medarbejder med en erhvervsfaglig uddannelse. Fagpilotordningen, som den hedder, blev til som en del af Finanslovsaftalen 2013, hvor regeringen og Enhedslisten indgik aftalen, der skal være med til at sikre, at unge erhvervsuddannede kommer hurtigt i job, så deres nyerhvervede kvalifikationer kan komme virksomhederne og samfundet som helhed til gode

Fagpilotordningen er målrettet unge under 30 år med en erhvervsfaglig uddannelse, som for eksempel tømrere, smede, elektrikere, murere mv. Formålet med fagpilotordningen er dels at give flere unge håndværkere konkret erhvervserfaring, dels at fungere som isbryderordning, således at flere virksomheder for fremtiden vil benytte sig af denne arbejdskraft. Et fagpilotprojekt skal give virksomheden et væsentligt innovativt løft, hvor fagpiloten skal bidrage med en ny vinkel på virksomhedens opgaveløsning. Ambitionen er derfor, at ordningen både kan skabe vækst og beskæftigelse.

Overordnede betingelser
Der er en række krav til ordningen for at sikre, at den ikke skader de ordinære ansættelser.
 • Fagpiloten skal ansættes i virksomheden på fuld tid og som minimum på almindelige funktionærvilkår i mindst 6 måneder og højest 12 måneder.
 • Fagpiloten skal arbejde fra virksomhedens adresse og optjener i perioden ret til dagpenge.
 • Virksomheden modtager et tilskud på 12.500 kr. per måned i op til 12 måneder dog højest halvdelen af fagpilotens løn.
 • Tilskuddet bortfalder, hvis ansættelsen varer mindre end 13 uger.
 • Virksomheden må ikke modtage andet offentligt tilskud til fagpilotens løn.
 • Tilskud sker inden for rammerne af de minimis-bestemmelserne.
Hvilke virksomheder kan få en fagpilot?
 • Private virksomheder der foruden ejere har mindst to og højst 100 fuldtidsansatte på ansøgningstidspunktet.
 • Virksomheden må ikke have – eller de sidste 2 år have haft – en ansat med en EUD-uddannelse svarende til fagpilotens. Der må gerne være ansatte med en EUD-uddannelse fra samme EUD-indgang bare ikke den samme uddannelse.
 • Virksomheden skal mindst have haft 1 mio. kr. i omsætning de seneste 12 måneder.
 • Virksomheden må ikke være under konkurs, i betalingsstandsning eller have forfalden gæld til det offentlige.
Hvad er kravene til Fagpiloten
 • Fagpiloten skal mindst have gennemført én EUD-uddannelse, og uddannelsen skal være afsluttet på ansættelsestidspunktet.
 • Fagpiloten skal være under 30 år ved ansættelsestidspunktet.
 • Fagpiloten må inden for de seneste 2 år ikke have arbejdet i virksomheden mod løn, honorar eller andre former for godtgørelser.
 • Fagpiloten må inden for de seneste 2 år højst have arbejdet 8 uger i virksomheden uden løn, honorar eller andre former for godtgørelser i forbindelse med arbejdet.
 • Fagpiloten må ikke tidligere have været ansat som fagpilot i virksomheden.

Krav til projektet

Fagpiloten skal udføre et projekt i virksomheden, som løber over hele ansættelsesperioden. Det kunne fx være et forløb, hvor den unge håndværker anvender ny viden i form af eksempelvis nye materialer eller teknologi. Formålet med projektet skal være en nyskabende udvikling for virksomheden, og der skal være tale om et konkret projekt, som er baseret på en klar innovativ idé.
Der gives ikke tilskud til driftsopgaver, basal effektivisering eller andre opgaver, som udføres efter på forhånd definerede procedurer, som f.eks. certificering.

Ansøgning

Ved ansøgningen skal virksomheden og projektet beskrives, og her vil der blive lagt vægt på følgende kriterier:
 • Er virksomheden og projektet beskrevet klart og tydeligt?
 • Er der sandsynliggjort, at projektet kan give virksomheden et væsentligt innovativt og økonomisk løft, hvis det lykkes?
 • Passer projektet til fagpilotens uddannelse og eventuelt øvrige kompetencer?

Ansøgningen skal godkendes af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, før ansættelsen kan starte.

Ansøgning om tilskud skal sendes til Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, uanset hvor i landet virksomheden er placeret.

Ved godkendelse vil Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland offentliggøre virksomhedens
navn i en samlet bevillingsoversigt på www.fagpilot.dk

Der kan søges løbende, og der er ikke faste ansøgningsfrister. Der gives bevilling, indtil midlerne inden for det pågældende år slipper op.

Læs mere om fagpilot-ordningen og ansøg på www.fagpilot.dk