Der er gode erhvervsvilkår i Stevns Kommune, viser nye tal fra Lokalt Erhvervsklima-undersøgelsen fra Dansk Industri. Indenfor de kommunale rammevilkår er Stevns nemlig rykket 22 pladser frem, og ligger i dag på en 18. plads ud af 96 kommuner. Det halter dog stadig med virksomhedernes opfattelse af erhvervsvenligheden.

Dansk Industris årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima viser, at virksomhederne fortsat ser og oplever mange udfordringer i Stevns Kommune. Selvom Stevns er gået tre pladser frem siden sidste år, så ligger kommunen på 87. pladsen ud af 96 kommuner. På ni ud af 11 punkter i undersøgelsen har Stevns dog oplevet en fremgang, og her er den største fremgang sket i forhold til rammevilkårene.

Statistiske indikatorer

Det er på de kommunale rammevilkår, at kommunen har oplevet den største fremgang. Stevns har rykket hele 22 pladser frem fra at ligge nr. 40 i 2015 til at ligge på en 18. plads i 2016. Kommunen har arbejdet på at skabe nogle gode rammevilkår for virksomhederne, hvilket også kommer til udtryk i Dansk Byggeris undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed, hvor Stevns ligger på en samlet 13. plads og er den anden mest erhvervsvenlige kommune på Sjælland. I Dansk Industris analyse betyder 18. pladsen, at Stevns er Sjællands 7. bedste erhvervskommune i industriens øjne.

Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd arbejder målrettet på at forbedre rammevilkårene for virksomhederne, samt forbedre informationen og dialogen mellem kommune og virksomhed. Derfor tager en delegation fra Kommunen og Erhvervsrådet på Erhvervsrådets opfordring på studieture rundt til andre kommuner, for at hente inspiration og information hos nogle af de kommuner, hvor det går godt. Senest besøgte de Høje Tåstrup, og snart går turen til Greve, der ligger på en samlet 12. plads i Dansk Industris undersøgelse.

– Besøgene skal omsættes i en konkret handlingsplan med initiativer, der skal gøre Stevns Kommune bedre, siger erhvervschef Thomas Christensen. Vi er ude for at lære af de bedste, og jeg oplever stor imødekommenhed fra kommunens side til at implementere nogle af de ting, som vi kan se, virker for andre.

Infrastruktur

På trods af at rammevilkårene er gode, så har virksomhederne en dårlig opfattelse af erhvervsvenligheden i Stevns. I undersøgelsen har virksomhederne primært lagt vægt på den dårlige infrastruktur, der især skyldes den dårlige adgang til motorvej. Derfor er det rigtig positivt, at kommunen endelig har formået at få Transportministeriet seriøst i tale og fået igangsat den forundersøgelse, der skal klarlægge mulighederne for en statsvej fra Stevns til motorvejen.

– Forundersøgelsen er første skridt på vejen, og det er meget positivt, at vi nu er i gang med øvelserne til at forbedre infrastrukturen i kommunen. Vi er dog nød til at væbne os med tålmodighed og indrette os derefter, siger erhvervschef Thomas Christensen, da det jo er en langsom proces, at få anlagt en ny vej.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft

Undersøgelsen viser også, at virksomhederne har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft. Det er en generel tendens, som også ses i andre kommuner. Derfor er det også positivt, at virksomhedernes oplevelse af jobcenterets service er forbedret.

– Det er en stor udfordring for virksomhederne, der er nødt til at tænke kreativt og anderledes i deres søgen på arbejdskraft. De kan bruge udenlandsk arbejdskraft, flygtninge eller selv uddanne deres medarbejdere, og så er de nød til at gøre sig attraktive for arbejdskraften. Det er en udfordring, som vi gerne vil se nærmere på i samarbejde med virksomhederne for at se, hvordan vi kan hjælpe. Her ved jeg, at Jobcenterets virksomhedskonsulenter også rigtigt gerne vil gøre en indsats, og jeg er glad for vores stadigt voksende samarbejde, siger erhvervschef Thomas Christensen og forsætter: Vi vil gerne bidrage til at gøre Stevns mere attraktiv gennem markedsføring og branding. Vi skal også udnytte den positive bosætning vi oplever, for derigennem at tiltrække arbejdskraft og ikke kun pendlere.

Lokal planlægning

Tallene fra Dansk Industri peger på, at virksomhederne ikke er tilfredse med antallet af erhvervsgrunde med plads til udvikling, samt med den lokale planlægning, der skal give plads til by- og erhvervsudvikling. Dette er dog noget, der kommer bag på erhvervschef Thomas Christensen, der ikke oplever nogen stor interesse for erhvervsgrundene i kommunen og til gengæld stor imødekommenhed og velvilje i den kommunale planafdeling.

– Vi oplever ikke en efterspørgsel på erhvervsgrunde, og vi oplever en meget kompetent planafdeling, der dog har meget travlt. Jeg forstår derfor ikke helt den lave placering, vi har fået i Dansk Industris undersøgelse på de punkter, og vi er meget interesseret i at høre, hvorfor virksomhederne ser så negativt på dette punkt, når vi ser det helt modsatte, siger erhvervschef Thomas Christensen.

Sagsbehandling

Selvom virksomhederne oplever en forbedring i sagsbehandlingen både på miljøområdet og i sygedagpengesager, så er de stadig ikke tilfredse med sagsbehandlingen i byggesager, og generelt er virksomhederne ikke tilfredse med sagsbehandlingen.

Igennem sommeren har kommunen dog gennemgået en del ændringer for lige netop at forbedre denne, og kunne tilbyde en bedre og hurtigere behandling af byggesager.

– Med de ændringer og det øgede fokus på området som Stevns Kommune har fået, forventer jeg at kunne se en forbedring på dette punkt i den næste undersøgelse fra Dansk Industri. Vores virksomheder skulle gerne opleve en forbedre service og en større imødekommenhed. Det ser jeg i hvert fald helt klart, at kommunen arbejder på. Kommunen råder også over nogle engagerede medarbejdere, som jeg håber, snart kan få lidt mere luft. Det håber jeg bonner ud i næste analyse, siger Thomas Christensen.

Kommunens image

Der er flere og fere, der vælger at flytte til kommunen, og vi ser en befolkningstilvækst især i Strøby Egede, hvor kommunen forventer at udstykke 200 grunde årligt. Derfor ser vi også et forbedret resultat i undersøgelsen fra Dansk Industri i forhold til kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye borgere, hvorimod evnen til at fastholde og tiltrække nye virksomheder halter bagefter.

– På tiltrækning af nye virksomheder er Stevns Erhvervsråd klar til at trykke på startknappen til en indsats på branding af Stevns. Det er en indsats støttet af Stevns Kommune, som skal markedsføre Stevns på erhvervs-, turisme- og bosætningsområdet. Tiltrækningen af virksomheder, nye borgere og gæster skal hånd i hånd løfte Stevns image, skabe vækst og arbejdspladser, siger Thomas Christensen.

Se hele analysen fra Dansk Industri her.

Deltag i dialog- og netværksmøde om undersøgelse fra DI.