Som en indgang til GTS-institutternes viden, har GTS-institutterne støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation oprettet et netværk af konsulenter kaldet InnovationsAgenterne.

Tanken bag initiativet er, at små og mellemstore virksomheder igennem hjemmesiden www.innovationstjek.dk kan bestille et innovationstjek, hvor de får besøg af en InnovationsAgent, og i fællesskab med ham eller hende gennemgår virksomhedens innovationspotentialer samt giver vejledning om mulige samarbejdspartnere.

Hvem kan få Innovationstjek?

For at kunne få besøg af en InnovationsAgent skal to ud af tre formelle krav opfyldes.

Det første krav er, at virksomhederne skal have et vist omfang. Det vil sige, at der som minimum skal være 10 ansatte og maksimalt 250, hvor der er behov for processer til at understøtte den teknologiske udvikling, og der er et potentiale for vækst.

Det er også et krav, at virksomheden skal være mindst to år gammel og have en sund økonomi. På den måde sikrer InnovationsAgenterne, at de virksomheder der får hjælp også har mulighederne for at bringe deres projekter til udførelse.

Og det sidste krav er, at virksomheden skal have en teknologisk udfordring, der kan løses ved at tage udgangspunkt i ny viden og teknologi.

Hvis virksomheden kan nikke genkendende til mindst to af disse krav kan de få besøg af en InnovationsAgent. På det første møde er det et krav, at virksomhedens topledelse deltager, fordi forankringen af innovation og vækst skal starte i toppen af en virksomhed.

Desuden er der også et krav om, at virksomheden ikke har modtaget mere en 200.000 euro i støtte inden for de sidste tre regnskabsår.

Hvordan foregår et innovationstjek?

Et innovaitonstjek foregår altid i dialog med SMV’erne om idéer og tiltag.

Til højre kan I se et billede over et typisk Innovationstjek forløb.

  • Der aftales en mødedato
  • Innovationstjek: Innovationsagenten identificerer udviklingsmuligheder ud fra en idéskabende dialog og analyse
  • Innovationsagenten finder potentielle eksperter og samarbejdspartnere, der kan støtte realiseringen af udviklingsmulighederne i jeres virksomhed
  • I får en kort rapport tilsendt med prioriterede teknologiske udfordringer og henvisninger til relevante videnmiljøer, rådgivere og innovationstilbud
  • I udvælger, hvilket projekt I ønsker at gå videre med og udarbejder en tidsplan
  • Opfølgning og evaluering af Innovationstjekket

Tidligere succeser

Siden deres start i 2007 har InnovationsAgenterne hjulpet over 2.500 små og mellemstore virksomheder. InnovationsAgenternes kompetencer er lige så brede, som de GTS-institutter de repræsenterer, og derfor kan de også vejlede alle de forskellige typer af virksomheder, der er at finde på Stevns.

Et kig ned over InnovationsAgenternes succeshistorier viser, at de har hjulpet så forskellige virksomheder som arkitektfirmaer, gartnerier, små specialiserede fremstillingsvirksomheder og handelsvirksomheder.

Formalia

Det er gratis at få besøg af en InnovationsAgent, men der er dog en forventning om, at virksomhederne efterfølgende forpligter sig til arbejdet med den videre innovation, i den udstrækning at innovationstjekket skaber grundlag for et relevant innovationsprojekt og endvidere besvarer et kort elektronisk evalueringsskema.

I bestiller et innovationstjek på hjemmesiden www.innovationstjek.dk på den gule knap på forsiden.

Her skal I også vælge fra hvilken almennyttig virksomhed agenten skal komme fra. Det vil sige, at I skal gøre op med jer selv, hvilken af virksomhederne, der kan hjælpe jer bedst. I kan hente inspirationen fra både artikelserien her i Stevns Erhvervsråds nyhedsbreve, men I kan også læse om de forskellige GTS-institutter på deres hjemmesider.

Virksomhedernes hjemmesider