Går du med overvejelser om at etablere en professionel bestyrelse? Bliv klogere på, hvordan du kommer igang, når den erfarne virksomhedsrådgiver Mogens Birch-Larsen deler ud af hans årelange erfaringer med bestyrelsesarbejde. 

Artikel af bestyrelsesformand Mogens Birch-Larsen, ConsulTeam Management og
stifter af BestyrelsesVærkstedet® – et nyt koncept, som giver dig mulighed for at prøve en professionel bestyrelse af på en uforpligtende måde. 

Hør om BestyrelsesVærkstedet® til gratis Kick Off 7. november

Gennem mine mange års virke, som virksomhedsrådgiver og professionel bestyrelsesformand i ejerledede virksomheder, har jeg ofte mødt ejere, der har haft usikkerhed og ligefrem berøringsangst i forhold til, hvorledes man griber tingene an omkring selve implementeringen af en professionel bestyrelse. Nogle af de ’hæmmende faktorer’ som jeg har mødt er, at dagligdagens driftsopgaver fuldstændigt blokerer eller overskygger udviklingen, ligesom man kan have frygt for, om man mister indflydelse. Det betyder, at overvejelserne ikke gives den nødvendige prioritet, hvorfor beslutningen udskydes.

Det glædelige er dog, at bestyrelsesarbejdet i ejerleder/SMV-segmentet i de seneste år trods alt er blevet betydeligt professionaliseret. Dette drevet af såvel øget opmærksomhed omkring bestyrelsesansvaret som mange gode historier og erfaringer fra medierne, der fortæller, at en professionel bestyrelse har skabt væsentlig værdi for ejerne. Udviklingen på området ventes at fortsætte, hvilket det massive udbud af bestyrelsesuddannelser også vidner om.

Hvilke overvejelser har man før etablering af en professionel bestyrelse?

Det ligger i kortene, at du som ejerleder kender din forretning og din branche. På den anden side er bestyrelsen ofte en effektiv og kompetent sparringspartner, når temaer uden for ejerlederens komfortzone står på dagsordenen. Det gælder, når der eksempelvis skal overvejes, drøftes og besluttes omkring den strategiske forretningsudvikling f.eks. det internationale vækstpotentiale, generationsskifte eller exitplaner, omstrukturering eller Plan B. I disse situationer er den professionelle bestyrelse faktisk en både billig og effektiv måde at sikre beslutningsprocessen objektivitet, kompetent rådgivning og risikoevaluering.

Bestyrelsen bliver, gennem sit kendskab til virksomheden, markedet og den strategiske retning, en stærk ’løftestang’ for dig som ejerleder, f.eks. når beslutninger omkring ovennævnte strategiske tiltag skal tages og ikke mindst implementeres, styres og følges op på.

Alternativet kan være et såkaldt advisory board eller måske eksterne konsulenter på interim aftale, men med den professionelle bestyrelse sikres kontinuiteten og ikke mindst ansvaret i processen.

Hvordan fordeler man hensigtsmæssigt roller og ansvar?

Det er helt afgørende for en succesfuld opstart og et vellykket samarbejde, at du er tydelig omkring, hvad du ønsker og forventer af de mennesker, du knytter til din virksomhed. Dvs. at du får afstemt forventningerne til det kommende arbejde. Selskabslovgivningen afdækker bestyrelsens ansvar, men især i en ejerledet virksomhed er det afgørende at forstå rollerne mellem dig som ejereder og dine bestyrelsesmedlemmer. I traditionelle virksomheder, så er det bestyrelsen, der fyrer direktionen, men i en ejerleder virksomhed er det dig som ejeren, der kan fyre bestyrelsen. Derfor er det vigtigt at få afstemt forventninger, roller og ansvar.

En professionel bestyrelse accepterer ikke at agere marionetdukke, men respekterer og forstår omvendt også ejerens interesseområder og forvalter sit virke og ansvaret i overensstemmelse hermed. Samtidig skal det også tydeliggøres, hvilke områder du som ejerleder konkret ønsker bestyrelsens hjælp til. Udvikling, vækst og værdiskabelsen skal sikres gennem en afstemt og fokuseret Forretningsplan.

Hvordan skaber man den optimale bestyrelsessammensætning?

Det handler i min optik om at skabe synergi i samarbejdet mellem dig som ejerleder og din bestyrelse. Derfor er det vigtigt, at den primære opgave er defineret. Dette skal sikre, at bestyrelsen sammensættes med udgangspunkt i det reelle kompetencebehov f.eks. økonomi, markedsføring, logistik, administration, produktion, etc.

Branchekendskab er naturligvis en fordel men ikke nødvendigvis altid afgørende. Der bør fokuseres på at sikre et erfarent og bredt sammensat kompetencefelt, der kan være garant for et forretningsmæssigt nuanceret ’ud ad boksen’ nytænkende og værdiskabende miljø i bestyrelseslokalet. Ofte vil det være hensigtsmæssigt at identificere bestyrelses-formanden først og eventuelt trække på dennes erfaring og personlige netværk ved sammensætning af den øvrige bestyrelse. Det er min oplevelse, at specielt kemi og samarbejdsevner er afgørende for at skabe synergi, optimalt udbytte og succes.

Hvad er bestyrelsens fundament og formelle grundlag?

Det er også min erfaring, at en nedskreven ’Forretningsorden for bestyrelsen’ er en god måde at dokumentere bestyrelsens mandat og arbejde på. Den bør omfatte bestemmelser omkring bestyrelsens valg og konstituering, bestyrelsesmødernes køreplan og antal f.eks. via bestyrelseshjulet og en bestyrelseskalender samt indkaldelse og dagsorden. Endvidere bør her beskrives regler for tavshedspligt, tilsynspligt og kommunikation og for førelse af bestyrelsesprotokol eller bestyrelsesreferater inkl. handlingsplan. Det er også normalt, at der i Forretningsordenen er beskrevet roller og ansvar for bestyrelsen, ligesom mere generelle forhold omkring kapitalforhold, regnskabsrapportering, generalforsamling m.m. medtages.

Herudover anbefales det, i en særskilt beskrivelse, at redegøre for, hvordan man efterlever ”god selskabsledelse” i virksomheden. Heri kan aktivitetsniveauet opregnes som et slags årshjul med temabeskrivelser for de planlagte bestyrelsesmøder. Også de overordnede strategiske målsætninger for virksomheden kan angives. Bestyrelsens sammensætning og organisering skal beskrives og herunder en opridsning af, hvorledes kompetence-afdækning og bestyrelsesevaluering skal sikres og foretages. Slutteligt skal der foreligge en klar og overskuelig vederlagspolitik for såvel bestyrelse som direktion. Det kan anbefales, at der udarbejdes en kontrakt, der fortæller, hvor meget tid der forventes brugt pr. år, hvilke kompetencer der skal bruges samt en eventuel tidsbegrænsning på samarbejdet.

Hvordan skaber bestyrelsen værdi som den afgørende faktor?

Den vel nok mest afgørende faktor for et effektivt og værdiskabende bestyrelsesarbejde er efter min bedste overbevisning, at der er god kemi mellem dig som ejerleder og din bestyrelse. Gensidig tillid og respekt er et helt grundlæggende parameter og forudsætningen for at professionalisering af bestyrelsen bliver succesfuld. Rekrutteringsdelen må derfor ikke underkendes. Det rigtige hold sikrer, at du får en bestyrelse – og ikke en forstyrrelse.

De fleste ejerledere har brugt mange kræfter, tid og penge på at opbygge deres virksomheder og de værdier, de har skabt. Derfor fortjener de ikke mindre end det bedste – en professionel bestyrelse

Hvordan kommer jeg videre?

”Fremtiden kommer af sig selv! – udvikling og fremskridt ikke!” – sagt af P.H.

Arbejdet og træningsprocessen i BestyrelsesVærkstedet® sætter alle ovennævnte spørgsmål og parametre i spil – trin for trin – ligesom der arbejdes med ’værktøjer’ og eksempler fra det virkelige liv i bestyrelseslokalet og rollen som sparringspartner for ejerledere.

Hør mere om BestyrelsesVærkstedet® til gratis Kick Off 7. november