I samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Finansrådet lancerer Vækstfonden en helt ny lånetype til yngre landmænd, som ønsker at overtage og udvikle eksisterende bedrifter.

Låneordningen er et led i ”Aftale om Vækstplan for Fødevarer”, som regeringen indgik i april 2014. Af planen fremgår det, at Vækstfonden i samarbejde med Landbrugets FinansieringsBank skal styrke adgangen til finansiering af nødvendige ejerskifter og rekonstruktioner i landbruget. Vækstfonden vil kunne yde særligt risikovillige lån – ”Etableringslån til landbrug” – for op til ca. 175 mio. kr.

”Jeg er glad for, at ejerkredsen bag Landbrugets FinansieringsBank i tæt samarbejde med Vækstfonden laver nye finansieringsløsninger til landbruget. Vi skal tage alle de redskaber i brug, der kan sikre nødvendige ejerskifter og investeringer i landbruget, så det kan udvikles. Det er ikke alene vigtigt for landbruget, men også for arbejdspladserne på slagterierne og i fødevareindustrien” siger erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen.

Målgruppen for lånene er yngre landmænd, der gerne vil starte selv. Hos netop den gruppe af landmænd falder pengene ifølge Landbrug & Fødevarer på et tørt sted.

”Det er det, vi har ventet på. Tilgangen af unge er helt afgørende for erhvervet, men det har gennem en årrække været vanskeligt for de unge at etablere sig. Vi håber, at den nye ordning kan afhjælpe de unges etableringsudfordringer og ser frem til, at de unge igen får styrket deres muligheder for at komme i gang” siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

”Dele af landbruget er tyndt kapitaliseret og har brug for mere risikovillig kapital. Den politiske ”Aftale om Vækstplan for fødevarer”, som regeringen indgik med forligspartierne, har to gode løsningsforslag til brug for denne udfordring. Dels etableringslånene som direkte styrker landmændenes soliditet i forbindelse med ejerskifter. Dels en liberalisering af landbrugsloven, som muliggør, at landbruget generelt får tilført ny risikovillig kapital” supplerer Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz.

Hidtil har Vækstfonden haft mulighed for at yde lån til op til 90 pct. af den samlede finansiering som supplement til bl.a. bankernes udlån. Med kapitalen fra Landbrug & Fødevarer og Finansrådet får Vækstfonden en risikodeling på de nye lån, som betyder, at disse lån kan være med til at finansiere den del af overtagelsessummen, som ligger ud over de 90 pct. Netop den sidste del af finansieringen er ofte en betydelig barriere for mange yngre landmænd.

De nye lån er et godt supplement til finansieringen fra bankerne og til Vækstfondens almindelige Vækstlån og Vækstkautioner, som flere end 300 landmænd allerede har gjort brug af.

For yderligere informationer, kontakt

  • Søren Møller Nielsen, pressesekretær i Erhvervs- og Vækstministeriet, 91 33 70 10,smn@evm.dk
  • Rasmus Holm Thomsen, pressekonsulent i Landbrug & Fødevarer, 61 26 67 01f,rht@lf.dk
  • Mikael Winkler, pressechef i Finansrådet, 33 70 10 15,miw@finansraadet.dk
  • Palle Christiansen, landbrugskundedirektør i Vækstfonden, 35 29 86 52 / 20 15 08 74,pch@vf.dk
  • Peter Bruun, kommunikationschef i Vækstfonden, 40 81 35 46,pbr@vf.dk


Fakta om Etableringslån til landbrug

  • Lånet er målrettet til ejendomskøb for yngre jordbrugere, der som udgangspunkt er under 40 år.
  • Lånet er efterstillet anden lånefinansiering og styrker låntagers soliditet ved at tælle som egenkapital på balancen.
  • Renten ligger ca. 2-3 procentpoint højere end renten på den foranstående finansiering fra pengeinstituttet.

Læs mere om emnet her:

Etableringslån til landbrug

Tema: Nye Etableringslån til landbrug

Kilde: vækstfonden.dk