Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har nu udgivet vejledningen “Informationsaktiviteter i brancheforeninger”. Vejledningen er både interessant for brancheforeninger og enkeltvirksomheder, der deltager i ”erfa grupper” eller andre netværksgrupper.

Ny vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen løfter noget af sløret for, hvad brancheforeninger og deres medlemmer skal være opmærksomme på for at undgå at komme i konflikt med konkurrencereglerne. Det drejer sig om konkurrencelovens § 6 og EU-traktatens artikel 101, stk. 1, der forbyderaftaler, vedtagelser og samordnet praksis mellem to eller flere virksomheder, der har til formål eller til følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen.

Skærpede straffe
Behovet for en vejledning er steget i takt med, at der i de seneste år har været et stigende antal danske og europæiske sager om brancheforeningers overtrædelse af konkurrencereglerne. Samtidig er straffen for overtrædelse af den danske konkurrencelov blevet væsentlig skærpet i 2013 og det er en langt større risiko at komme på kant med konkurrencereglerne.

Hvad er det, man ikke må?
Kernen i vejledningen er budskabet om, at det er en betingelse for den effektive konkurrence, at enhver virksomhed selvstændigt tager stilling til, hvilke vilkår de vil tilbyde deres kunder og hvordan de vil indrette deres markedsmæssige adfærd.

Derfor skal brancheforeninger (såvel som de enkelte virksomheder) være særligt påpasselige med fælles aktiviteter, der indebærer udveksling af informationer om centrale konkurrenceparametre.

De væsentlige konkurrenceparametre er:

 • Priser
 • Produktion
 • Salg
 • Omkostninger
 • Løn- og arbejdsforhold

Det er som udgangspunkt ulovligt, hvis aktiviteter eller samarbejde er egnet til, at bevirke, at de involverede virksomheder ikke længere tilrettelægger deres markedsadfærd uafhængigt af hinanden.

Hvilke aktiviteter om konkurrenceparametre kan være farlige?
Konkurrencestyrelsen fremhæver en række aktiviteter, der indebærer potentiel risiko for ulovlig koordinering, hvis emnet for aktiviteten er de væsentlige konkurrenceparametre, som er nævnt ovenfor.

De potentielt farlige aktiviteter er bl.a.:

 • Anbefalinger og vejledninger fra brancheforeninger
 • Kalkulationsværktøjer
 • Prognoser
 • Medlemsoplysninger
 • Prisportaler
 • Standardvilkår
 • Møder eller arbejdsgrupper

En aktivitet kan principielt godt være lovlig, selvom den berører et af de nævnte konkurrenceparametre. For at være lovlig kræves det imidlertid, at aktiviteten i stedet for at være konkurrencebegrænsende, vurderes at øge effektiviteten på markedet eller i produktionen til fordel for forbrugerne.

Må man slet ikke hjælpe sine medlemmer?
En god brancheforenings formål er naturligvis ikke at hæmme konkurrencen indenfor branchen. Formålet bør tværtimod være at skabe værdi og optimale vilkår for den frie og sunde udvikling og vækst af medlemmernes forretning.

Der er derfor stort spillerum for medlemsaktiviteter, og blandt de mest populære og værdiskabende kan nævnes:

 • Politisk interessevaretagelse – både nationalt og internationalt
 • Orientering og vejledning til medlemmer om relevant og kommende lovgivning
 • Etablering af brancheaftaler med mulighed for rabatter for medlemmer
 • Afholdelse af arrangementer med undervisning og
 • Drøftelser af særlige udfordringer i branchen, f.eks. i forhold til faglig viden eller ny regulering

Læs vejledningen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside:Informationsaktiviteter i brancheforeninger(pdf)

Kilde: Dansk Erhverv